Thay Add to cart bằng nút Gọi đặt hàng

Đầu tiên là loại bỏ nút add to cart

<?php
function patricks_remove_loop_button(){
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 ); // removes the add to cart button on the shop page
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 ); //removes the add to cart button on the single product page
}
add_action('init','patricks_remove_loop_button');

Thêm button thay thế

<?php
function patricks_woocommerce_call_to_order_button(){
global $product; //get the product object
if ( $product ) { // if there's a product proceed
$url = esc_url( $product->get_permalink() ); //get the permalink to the product
echo '<a rel="nofollow" href="' . $url . '" class="button add_to_cart_button ">Call to order!</a>'; //display a button that goes to the product page
}
}
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item','patricks_woocommerce_call_to_order_button', 10);

Và cuối cùng là style cho nó

<?php
function patricks_woocommerce_call_to_order_text() {
echo '<p>Call to order this product. <strong>123-456-7890</strong>.</p>';
}
add_action('woocommerce_single_product_summary','patricks_woocommerce_call_to_order_text', 30);

Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.