Textarea Nhấn enter để gửi tin nhắn giống facebook

Textarea Nhấn enter để gửi tin nhắn giống facebook

Mã jQuery để hiển thị nút post / hide

$('#press_to_enter').click(function() {
var checkedValue = $('#press_to_enter:checked').val();
if(checkedValue)
{
$("#post_button").hide();
} else {
$("#post_button").show();
}
});

Submit a form using Enter Key

$('#form').keydown(function(e) {
var checkedValue = $('#press_to_enter:checked').val();
if(checkedValue)
{
//enter key
if (e.keyCode == 13) {
//submit form
submit_form();
}
}
});

Submit a form using Button Onclick

$('#post_button').click(function() {
var checkedValue = $('#press_to_enter:checked').val();
if(!checkedValue)
{
submit_form();
}
});

jQuery code to submit a form

function submit_form() {
var box_height = $('#response_messages');
var msg = $("#message").val();
if(msg != '') {
$.ajax({
type: "POST",
url: "update.php",
data: 'msg='+msg,
cache: false,
success: function(html) {
$('#response_messages').append(html);
var height = box_height[0].scrollHeight;
box_height.scrollTop(height);
$("#message").val('');
}
});
return false;
} else {
alert("Message cannot be empty!");
return false;
}
}
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.