Shorten Text Limit

function shortenText($text, $maxlength = 70, $appendix = "...")
{
if (mb_strlen($text) <= $maxlength) {
return $text;
}
$text = mb_substr($text, 0, $maxlength - mb_strlen($appendix));
$text .= $appendix;
return $text;
}
Lv2 đã hỏi on 18/11/2016 PHP.
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.