Remove HTML Tags in comment wordpress

//Remove HTML TAG COMMENT
function remove_html($comment) {
return strip_tags($comment, '<strong><b><em><p>');
}
add_filter('get_comment_text', 'remove_html');
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.