Next Previous Post in Single

//Next post in single
function photo_post_navigation() {
// Don't print empty markup if there's nowhere to navigate.
$previous = ( is_attachment() ) ? get_post( get_post()->post_parent ) : get_adjacent_post( false, '', true );
$next = get_adjacent_post( false, '', false );
if ( ! $next && ! $previous ) {
return;
}
?>
<nav class="navigation-single post-navigation-single" role="navigation">
<div class="nav-links">
<!-- END .entry-footer -->
<?php
previous_post_link( '<div class="nav-previous">%link</div>', 'Previous' );
next_post_link( '<div class="nav-next">%link</div>', 'Next' );
?>
</div><!-- .nav-links -->
</nav><!-- .navigation -->
<?php
}
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.