Load file jQuery và Css trong WordPress

1 – Thêm jQuery vào wordpress

function yourtheme_register_scripts() {
wp_register_script( 'your-script-handle', get_template_directory_uri() . 'js/your-script.js', false, 'version-string', 'false' );
}

Thay thế ‘your-script’ với bất cứ điều gì bạn muốn, đảm bảo đường dẫn file của bạn là chính xác. Danh sách phụ thuộc sử dụng một mảng hoặc thiết lập để false nếu có không có. Thêm một chuỗi tùy chọn. Cài đặt thông số cuối cùng để false nếu kịch bản của bạn cần tải trên header, hoặc true nếu bạn muốn nó tải ở footer.
Ví dụ: thiết lập true jquery sẽ tải ở footer trang web của bạn
function yourtheme_register_scripts() {
wp_register_script( 'your-script-handle', get_template_directory_uri() . 'js/your-script.js', array( 'jquery' ), 'version-string', 'true' );
}

Tiếp theo móc hàm trên vào action wordpress

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'yourtheme_register_scripts' );

2 – Thêm CSS vào wordpress
Đăng ký css làm việc theo cách tương tự. Điều quan trọng để sử dụng chức năng quyền đăng ký css riêng biệt từ các kịch bản là để họ có thể xuất ra một cách chính xác bởi WordPress.

function yourtheme_register_styles() {
wp_register_style( 'your-style-handle', get_template_directory_uri() . '/style.css', false, 'version-string' );
}

Các thông số chấp nhận được $handle, $src, $deps and $ver Một lần nữa, bạn nên thay thế ‘style.css’ với file của riêng của bạn, thiết lập phụ thuộc vào false mà không có phụ thuộc và thay thế ‘version-string’ với một cái gì đó của sự lựa chọn của bạn (ví dụ: một số phiên bản đề hoặc ngày sửa đổi cuối cùng ).
Ví dụ:
function yourtheme_register_styles() {
wp_register_style( 'your-style-handle', get_template_directory_uri() . '/style.css', array('dashicons'), 'version-string' );
}

Bạn cũng có thể enqueue phong cách có điều kiện .
Để thực hiện một tải stylesheet có điều kiện, lần đầu tiên đăng ký hoặc enqueue như bình thường. Sau đó sử dụng  wp_style_add_data () chức năng để đánh dấu phong cách như có điều kiện và chỉ định các phiên bản trình duyệt mà nó cho. Nếu bạn đang sử dụng stylesheets điều kiện cho các phiên bản cũ của Internet Explorer, hãy chắc chắn bạn danh sách kiểu chính của bạn là một phụ thuộc để họ được nạp theo thứ tự đúng.
function yourtheme_enqueue_styles() {
wp_enqueue_style( 'your-ie8-style', get_template_directory_uri() . '/css/ie.css', array( 'your-style-handle' ), 'version-string' );
wp_style_add_data( 'your-ie8-style', 'conditional', 'lt IE 9' );
}

Móc hàm vào action wordpress

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'yourtheme_register_styles' );

Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.