Lấy sản phẩm trong khoảng giá wordpress

$args1 = array(
'post_status' => 'publish',
'post_type' => 'product',
'posts_per_page' => 10,
'meta_query' => array(
array(
'key' => '_price',
'value' => array(1000000, 2000000),
'compare' => 'BETWEEN',
'type' => 'NUMERIC'
)
)
);
$wpquery = WP_Query($query);
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.