Lấy ra tất cả media trong post WordPress

Trước đây nếu muốn lấy ra attachment trong post bạn phải dùng code như thế này:

$args = array(
'post_parent' => $post->ID,
'post_type' => 'attachment',
'post_mime_type' => 'image',
'posts_per_page' => -1,
'orderby' => 'menu_order',
'order' => 'ASC',
);
$attachments = get_children( $args );

Nhưng bây giờ thậm chí còn dễ dàng hơn bằng cách sử dụng get_attached_media().

Lấy tất cả media:

$attachments = get_attached_media( '', $post->ID );

Lấy tất cả các file audio:

$attachments = get_attached_media( 'audio', $post->ID );

Lấy tất cả các file ảnh:

$attachments = get_attached_media( 'image', $post->ID );

Lấy tất cả các file video:

$attachments = get_attached_media( 'video', $post->ID );

Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.