Lấy ID ảnh từ URL ảnh trong wordpress

Lấy ra ID của hình ảnh từ URL của hình ảnh đó
Sử dụng hàm sau

//Get image ID from URL image
function get_image_id($image_url) {
global $wpdb;
$attachment = $wpdb->get_col($wpdb->prepare("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE guid='%s';", $image_url ));
return $attachment[0];
}

Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.