Lấy địa chỉ người truy cập bằng php

<?php
function detect_city($ip) {
$default = 'UNKNOWN';
$curlopt_useragent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)';
$url = 'http://ipinfodb.com/ip_locator.php?ip=' . urlencode($ip);
$ch = curl_init();
$curl_opt = array(
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => 1,
CURLOPT_HEADER => 0,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
CURLOPT_USERAGENT => $curlopt_useragent,
CURLOPT_URL => $url,
CURLOPT_TIMEOUT => 1,
CURLOPT_REFERER => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'],
);
curl_setopt_array($ch, $curl_opt);
$content = curl_exec($ch);
if (!is_null($curl_info)) {
$curl_info = curl_getinfo($ch);
}
curl_close($ch);
if ( preg_match('{
<li>City : ([^<]*)</li>
}i', $content, $regs) ) {
$city = $regs[1];
}
if ( preg_match('{
<li>State/Province : ([^<]*)</li>
}i', $content, $regs) ) {
$state = $regs[1];
}
if( $city!='' && $state!='' ){
$location = $city . ', ' . $state;
return $location;
}else{
return $default;
}
}
?>

Và để sử dụng, các bạn chỉ cần viết thêm đoạn code như sau:
<?php $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $city = detect_city($ip); echo $city; ?>

Lv2 đã hỏi on 31/10/2016 PHP.
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.