Lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh Thumbnail wordpress

//Lay anh dau tien lam anh thumb
function catch_that_image() {
global $post, $posts;
$first_img = '';
ob_start();
ob_end_clean();
$output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
$first_img = $matches [1] [0];
if(empty($first_img)){ //Defines a default image
$first_img = bloginfo("template_directory") . "/images/300x250.gif"; //Duong dan anh mac dinh khi khong tim duoc anh dai dien
}
return $first_img;
}
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.