Làm đẹp cho thanh scrollbar

div.container::-webkit-scrollbar {
width: 12px;
}
div.container::-webkit-scrollbar-track {
background: rgba(0,0,0,0.05);
}
div.container::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 5px;
background: rgba(0,0,0,0.2);
}
Lv2 đã hỏi on 25/10/2016 CSS.
Thêm bình luận
1 Trả lời

Show hide Animation css

@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
.container {
background-color: rgba(0,0,0,0);
-webkit-background-clip: text;
/* uncomment following line to see the trick in actions */
/* -webkit-text-fill-color: transparent; */
transition: background-color .8s;
}
.container:hover {
background-color: rgba(0,0,0,0.18);
}
.container::-webkit-scrollbar {
width: 8px;
height: 8px;
}
.container::-webkit-scrollbar-track {
display: none;
}
.container::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 10px;
background-color: inherit;
}
}

Lv2 Đã trả lời on 25/11/2016.
Thêm bình luận

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.