Hiển thị thời gian đăng bài giống facebook (10 phút trước…)

//Hien thi thoi gian dang bai giong facebook
function timeago( $type = 'post' ) {
$d = 'comment' == $type ? 'get_comment_time' : 'get_post_time';
return 'Cách đây'." ".human_time_diff($d('U'), current_time('timestamp')) . " " . __(' trước');
}
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.