Get parent product_cat

$terms = get_the_terms( $_product->id , 'product_cat');
  if($terms) {
    foreach( $terms as $term ) {
      $term = get_term_by("id", $term->parent, "product_cat");
      if ($term->parent > 0) {
        $term = get_term_by("id", $term->parent, "product_cat");
      }
      $cat_obj = get_term($term->term_id, 'product_cat');
      $cat_name = $cat_obj->name;
    }
  }
echo '<br />('. $cat_name . ')';
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.