Get MIN price and MAX price in wordpress

<?php
global $wpdb;
$sql = "SELECT max( cast( meta_value as UNSIGNED ) ) as max, min( cast( meta_value as UNSIGNED ) ) as min FROM {$wpdb->postmeta} WHERE meta_key='_price'";
$pageposts = $wpdb->get_results($sql, OBJECT);
if($pageposts) {
foreach($pageposts as $post) {
$min_price = $post->min;
$max_price = $post->max;
}
}
?>
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.