Get All Categories Product

<?php

 $taxonomy   = 'product_cat';
 $orderby   = 'name'; 
 $show_count  = 0;   // 1 for yes, 0 for no
 $pad_counts  = 0;   // 1 for yes, 0 for no
 $hierarchical = 1;   // 1 for yes, 0 for no 
 $title    = ''; 
 $empty    = 0;

 $args = array(
     'taxonomy'   => $taxonomy,
     'orderby'   => $orderby,
     'show_count'  => $show_count,
     'pad_counts'  => $pad_counts,
     'hierarchical' => $hierarchical,
     'title_li'   => $title,
     'hide_empty'  => $empty
 );
 $all_categories = get_categories( $args );
 foreach ($all_categories as $cat) {
  if($cat->category_parent == 0) {
    $category_id = $cat->term_id;    
    echo '<br /><a href="'. get_term_link($cat->slug, 'product_cat') .'">'. $cat->name .'</a>';

    $args2 = array(
        'taxonomy'   => $taxonomy,
        'child_of'   => 0,
        'parent'    => $category_id,
        'orderby'   => $orderby,
        'show_count'  => $show_count,
        'pad_counts'  => $pad_counts,
        'hierarchical' => $hierarchical,
        'title_li'   => $title,
        'hide_empty'  => $empty
    );
    $sub_cats = get_categories( $args2 );
    if($sub_cats) {
      foreach($sub_cats as $sub_category) {
        echo $sub_category->name ;
      }  
    }
  }    
}
?>

Nếu chỉ muốn lấy danh mục cao nhất thì loại bỏ truy vấn bên trong foreach

Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.