Custom Breadcrumb Woocomerce

function get_breadcrumb() {
global $post;
if(is_front_page()) {
}else{
echo '<div class="custom_breadcrumb"><div class="container">';
echo '<a href="'.home_url().'" rel="nofollow"><i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i></a>';
if (is_category() || is_single()) {
//if ( get_post_type( the_ID() ) == 'product' ) {
//if is true
//}
echo " » ";
if ( check_single_product() == 1 ) {
$terms = get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' );
//$nterms = get_the_terms( $post->ID, 'product_tag' );
foreach ($terms as $term ) {
$product_cat_id = $term->term_id;
$product_cat_name = $term->name;
?>
<a href="<?php echo get_category_link( $product_cat_id ); ?>" class="breadcrumd_brand"><?php echo $product_cat_name; ?></a>
<?php
//break; Nếu muốn hiển thị 1 danh mục thì để break
echo " / ";
}
$brands = get_the_terms( get_the_ID(), 'product_brand' );
if ( $brands && ! is_wp_error( $brands ) ) {
foreach($brands as $brand) { ?>
<a href="<?php echo home_url('/') .'product_brand/' . $brand->slug; ?>" class="breadcrumd_cat"><?php echo $brand->name; ?></a>
<?php
echo " / ";
}
}
if (is_single()) {
the_title();
}
}else{
the_category(' &bull; ');
echo " » ";
if (is_single()) {
the_title();
}
}
} elseif (is_page()) {
echo " » ";
echo the_title();
} elseif (is_archive()) {
echo " » ";
echo 'Lưu trữ';
} elseif (is_search()) {
echo " » Kết quả tìm kiếm cho: ";
echo '"<em>';
echo the_search_query();
echo '</em>"';
}elseif (is_404()) {
echo " » Liên kết không tồn tại";
}
echo '</div></div>';
}
}
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.