Code upload ảnh sử dụng Ajax và jQuery

Trong quá trình này, các hình ảnh được lựa chọn đầu tiên và xem trước trước khi lưu trữ nó vào bất kỳ vị trí. Sau đó, sử dụng jQuery Ajax, nó được gửi đến php script trên trình sự kiện nút.

PHP kịch bản lưu trữ các hình ảnh trong một vị trí xác định và trả về thông điệp của sự thành công và thất bại của quá trình.

Ở đây, chúng tôi đã áp dụng một số kiểm chứng thực trên tập tin đã chọn, để kiểm tra xem nó cho dù đó là một tập tin hình ảnh (jpg, jpeg hoặc png) hoặc bất kỳ loại tập tin khác.

Kích thước tải lên tập tin cho phép là 100 Kb.

bước sau đây được chỉ theo quy trình này:

1. Bao gồm các thư viện jQuery.

2. trang HTML với lĩnh vực tải lên.

3. Mã jQuery Ajax.

3. PHP kịch bản để lưu trữ hình ảnh.

 Mã Ajax:

$.ajax({
url: "ajax_php_file.php", // Url to which the request is send
type: "POST", // Type of request to be send, called as method
data: new FormData(this), // Data sent to server, a set of key/value pairs (i.e. form fields and values)
contentType: false, // The content type used when sending data to the server.
cache: false, // To unable request pages to be cached
processData:false, // To send DOMDocument or non processed data file it is set to false
success: function(data) // A function to be called if request succeeds
{
$('#loading').hide();
$("#message").html(data);
}
});

PHP mã được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh:
$sourcePath = $_FILES['file']['tmp_name']; // Storing source path of the file in a variable
$targetPath = "upload/".$_FILES['file']['name']; // Target path where file is to be stored
move_uploaded_file($sourcePath,$targetPath) ; // Moving Uploaded file

Code upload ảnh sử dụng Ajax và jQuery

trang HTML có chứa lĩnh vực tập tin tải lên.

tập tin HTML: ajax_upload_image_main.php

<html>
<head>
<title>Ajax Image Upload Using PHP and jQuery</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed|Open+Sans+Condensed:300' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="script.js"></script>
</head>
<body>
<div class="main">
<h1>Ajax Image Upload</h1><br/>
<hr>
<form id="uploadimage" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div id="image_preview"><img id="previewing" src="noimage.png" /></div>
<hr id="line">
<div id="selectImage">
<label>Select Your Image</label><br/>
<input type="file" name="file" id="file" required />
<input type="submit" value="Upload" class="submit" />
</div>
</form>
</div>
<h4 id='loading' >loading..</h4>
<div id="message"></div>
</body>
</html>

Complete jQuery Code : script.js
$(document).ready(function (e) {
$("#uploadimage").on('submit',(function(e) {
e.preventDefault();
$("#message").empty();
$('#loading').show();
$.ajax({
url: "ajax_php_file.php", // Url to which the request is send
type: "POST", // Type of request to be send, called as method
data: new FormData(this), // Data sent to server, a set of key/value pairs (i.e. form fields and values)
contentType: false, // The content type used when sending data to the server.
cache: false, // To unable request pages to be cached
processData:false, // To send DOMDocument or non processed data file it is set to false
success: function(data) // A function to be called if request succeeds
{
$('#loading').hide();
$("#message").html(data);
}
});
}));
// Function to preview image after validation
$(function() {
$("#file").change(function() {
$("#message").empty(); // To remove the previous error message
var file = this.files[0];
var imagefile = file.type;
var match= ["image/jpeg","image/png","image/jpg"];
if(!((imagefile==match[0]) || (imagefile==match[1]) || (imagefile==match[2])))
{
$('#previewing').attr('src','noimage.png');
$("#message").html("<p id='error'>Please Select A valid Image File</p>"+"<h4>Note</h4>"+"<span id='error_message'>Only jpeg, jpg and png Images type allowed</span>");
return false;
}
else
{
var reader = new FileReader();
reader.onload = imageIsLoaded;
reader.readAsDataURL(this.files[0]);
}
});
});
function imageIsLoaded(e) {
$("#file").css("color","green");
$('#image_preview').css("display", "block");
$('#previewing').attr('src', e.target.result);
$('#previewing').attr('width', '250px');
$('#previewing').attr('height', '230px');
};
});

PHP Script : ajax_php_file.php
<?php
if(isset($_FILES["file"]["type"]))
{
$validextensions = array("jpeg", "jpg", "png");
$temporary = explode(".", $_FILES["file"]["name"]);
$file_extension = end($temporary);
if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/png") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
) && ($_FILES["file"]["size"] < 100000)//Approx. 100kb files can be uploaded.
&& in_array($file_extension, $validextensions)) {
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
{
echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br/><br/>";
}
else
{
if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])) {
echo $_FILES["file"]["name"] . " <span id='invalid'><b>already exists.</b></span> ";
}
else
{
$sourcePath = $_FILES['file']['tmp_name']; // Storing source path of the file in a variable
$targetPath = "upload/".$_FILES['file']['name']; // Target path where file is to be stored
move_uploaded_file($sourcePath,$targetPath) ; // Moving Uploaded file
echo "<span id='success'>Image Uploaded Successfully...!!</span><br/>";
echo "<br/><b>File Name:</b> " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
echo "<b>Type:</b> " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
echo "<b>Size:</b> " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
echo "<b>Temp file:</b> " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>";
}
}
}
else
{
echo "<span id='invalid'>***Invalid file Size or Type***<span>";
}
}
?>

CSS code : style.css

body {
font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;
}
h1
{
text-align: center;
background-color: #FEFFED;
height: 70px;
color: rgb(95, 89, 89);
margin: 0 0 -29px 0;
padding-top: 14px;
border-radius: 10px 10px 0 0;
font-size: 35px;
}
.main {
position: absolute;
top: 50px;
left: 20%;
width: 450px;
height:530px;
border: 2px solid gray;
border-radius: 10px;
}
.main label{
color: rgba(0, 0, 0, 0.71);
margin-left: 60px;
}
#image_preview{
position: absolute;
font-size: 30px;
top: 100px;
left: 100px;
width: 250px;
height: 230px;
text-align: center;
line-height: 180px;
font-weight: bold;
color: #C0C0C0;
background-color: #FFFFFF;
overflow: auto;
}
#selectImage{
padding: 19px 21px 14px 15px;
position: absolute;
bottom: 0px;
width: 414px;
background-color: #FEFFED;
border-radius: 10px;
}
.submit{
font-size: 16px;
background: linear-gradient(#ffbc00 5%, #ffdd7f 100%);
border: 1px solid #e5a900;
color: #4E4D4B;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
width: 300px;
border-radius: 5px;
padding: 10px 0;
outline: none;
margin-top: 20px;
margin-left: 15%;
}
.submit:hover{
background: linear-gradient(#ffdd7f 5%, #ffbc00 100%);
}
#file {
color: red;
padding: 5px;
border: 5px solid #8BF1B0;
background-color: #8BF1B0;
margin-top: 10px;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 0 15px #626F7E;
margin-left: 15%;
width: 72%;
}
#message{
position:absolute;
top:120px;
left:815px;
}
#success
{
color:green;
}
#invalid
{
color:red;
}
#line
{
margin-top: 274px;
}
#error
{
color:red;
}
#error_message
{
color:blue;
}
#loading
{
display:none;
position:absolute;
top:50px;
left:850px;
font-size:25px;
}

Kết luận:
Trong bài viết trên blog này, chúng tôi đã đề cập một chủ đề cơ bản của ajax upload hình ảnh sử dụng php với kiểm chứng thực áp dụng trong đó. Hy vọng điều này có thể làm việc cho bạn để hiểu được tài sản ajax. Hãy đọc bài viết blog khác của chúng tôi để biết thêm thủ thuật mã hóa.

Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.