Chuyển chuỗi tiếng Việt có dấu thành không dấu

function stripUnicode($str){
if(!$str) return false;
$unicode = array(
'a'=>array('á','à','ả','ã','ạ','ă','ắ','ặ','ằ','ẳ','ẵ','â','ấ','ầ','ẩ','ẫ','ậ'),
'A'=>array('Á','À','Ả','Ã','Ạ','Ă','Ắ','Ặ','Ằ','Ẳ','Ẵ','Â','Ấ','Ầ','Ẩ','Ẫ','Ậ'),
'd'=>array('đ'),
'D'=>array('Đ'),
'e'=>array('é','è','ẻ','ẽ','ẹ','ê','ế','ề','ể','ễ','ệ'),
'E'=>array('É','È','Ẻ','Ẽ','Ẹ','Ê','Ế','Ề','Ể','Ễ','Ệ'),
'i'=>array('í','ì','ỉ','ĩ','ị'),
'I'=>array('Í','Ì','Ỉ','Ĩ','Ị'),
'o'=>array('ó','ò','ỏ','õ','ọ','ô','ố','ồ','ổ','ỗ','ộ','ơ','ớ','ờ','ở','ỡ','ợ'),
'0'=>array('Ó','Ò','Ỏ','Õ','Ọ','Ô','Ố','Ồ','Ổ','Ỗ','Ộ','Ơ','Ớ','Ờ','Ở','Ỡ','Ợ'),
'u'=>array('ú','ù','ủ','ũ','ụ','ư','ứ','ừ','ử','ữ','ự'),
'U'=>array('Ú','Ù','Ủ','Ũ','Ụ','Ư','Ứ','Ừ','Ử','Ữ','Ự'),
'y'=>array('ý','ỳ','ỷ','ỹ','ỵ'),
'Y'=>array('Ý','Ỳ','Ỷ','Ỹ','Ỵ'),
'-'=>array(' ')
;
foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni){
foreach($uni as $value)
$str = str_replace($value,$nonUnicode,$str);
}
return $str;
}

Sử dụng: print stripUnicode(“Chào mừng bạn đến với phpbasic.com”);

Lv2 đã hỏi on 18/10/2016 PHP.
Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.