Add Custom fields to Product page Woocommerce

1 – Add fields

add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'wc_custom_add_custom_fields' );
function wc_custom_add_custom_fields() {
// Print a custom text field
woocommerce_wp_text_input( array(
'id' => '_custom_text_field',
'label' => 'Custom Text Field',
'description' => 'This is a custom field, you can write here anything you want.',
'desc_tip' => 'true',
'placeholder' => 'Custom text'
) );
}

2 – Save Fields

add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'wc_custom_save_custom_fields' );
function wc_custom_save_custom_fields( $post_id ) {
if ( ! empty( $_POST['_custom_text_field'] ) ) {
update_post_meta( $post_id, '_custom_text_field', esc_attr( $_POST['_custom_text_field'] ) );
}
}

3 – Using fields

echo get_post_meta( get_the_ID(), 'my-field-slug', true );

remicorson.com/mastering-woocommerce-products-custom-fields

Thêm bình luận
0 Trả lời

Trả lời của bạn

Bằng cách gửi bài trả lời của bạn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.