Danh hiệu

Hệ thống điểm

Bạn kiếm được danh tiếng khi người khác cho điểm cho bài viết của bạn

 • +2
  tạo ra một câu hỏi
 • +5
  Câu hỏi được tặng điểm
 • +10
  Câu trả lời đã được tặng điểm
 • +15
  Câu trả lời được chấp nhận

Hệ thống danh hiệu

Bạn kiếm được danh tiếng khi người khác cho điểm cho bài viết của bạn

Lv7
5000
điểm cần thiết
Bạn cần:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Điểm trừ (Trừ 2 điểm cho mỗi câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Điểm cộng

Bình luận

Lv6
2000
điểm cần thiết
Bạn cần:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Điểm trừ (Trừ 2 điểm cho mỗi câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Điểm cộng

Bình luận

Lv5
1000
điểm cần thiết
Bạn cần:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Điểm trừ (Trừ 2 điểm cho mỗi câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Điểm cộng

Bình luận

Lv4
400
điểm cần thiết
Bạn cần:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Điểm trừ (Trừ 2 điểm cho mỗi câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Điểm cộng

Bình luận

Lv3
200
điểm cần thiết
Bạn cần:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Điểm trừ (Trừ 2 điểm cho mỗi câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Điểm cộng

Bình luận

Lv2
80
điểm cần thiết
Bạn cần:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Điểm trừ (Trừ 2 điểm cho mỗi câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Điểm cộng

Bình luận

Lv1
0
điểm cần thiết
Bạn cần:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Điểm trừ (Trừ 2 điểm cho mỗi câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Điểm cộng

Bình luận